Wie is Hannah Stranders?

De Joodse Hannah Stranders (1935-2015) overleefde de Tweede Wereldoorlog, mede door de moed van twee christen studenten, die haar als 7-jarig meisje - gewapend met haar Kinderbijbel - in 1942 met de trein vanuit Amsterdam naar de boerderij van het gastvrije, christelijk gezin Rosier in Meddo, nabij Winterswijk, wisten te brengen. 

Haar ouders slaagden er ternauwernood in te vluchten naar Zwitserland. 

Na de oorlog volgde Hannah het gymnasium en werkte vervolgens als gids in Amsterdam en omgeving. 


Zó werd Hannah, misschien zonder het zelf te beseffen, voorbereid op haar latere taak om nu, ook als gids, mensen de weg te wijzen naar onze Verlosser, Jezus Christus. 

Toen in 1973 de Yom Kippur oorlog uitbrak, nam zij deel aan bijeenkomsten, waar Nederlanders werden opgeroepen solidair te zijn met Israël. 

In deze tijd ontdekte zij, dat veel kerkleden nauwelijks iets afwisten van de vele Bijbelse beloften aangaande de terugkeer van het Joodse volk naar hun eigen land Israël en het herstel van het land Israël. En evenmin, dat deze terugkeer - na 2000 jaar ballingschap over de gehele aarde - een uitermate belangrijk teken is van de te verwachten Wederkomst van de Here Jezus, zoals in de Bijbelse Profetische geschriften is voorzegd; een feit, dat helaas in menig kerkleer en door menig kerkleider wordt verzwegen

Tijdens deze ontmoetingen bemerkte Hannah echter ook, dat het vele mensen ontbreekt aan zekerheid betreffende hun behoudenis. 

Deze ervaring resulteerde in het organiseren van de bekend geworden: 


Sjofar-Israël-avonden” 


Hannah wilde geen compromis sluiten t.a.v. allerlei kerkelijke leringen. Zij nam zich voor alléén de Bijbel te laten spreken: “Het Woord van God geheel, en het Woord van God alleen”. 

De Bijbel is het Unieke, Ware Woord van God, de Schepper van hemel en van aarde.


Uniek vanwege:


  • Het Profetisch karakter van de Bijbel. God zegt wat Hij doet, en vroeger of later, op Gods      tijd, worden alle Gods- openbaringen concreet vervuld, zoals staat geschreven in Zijn Woord, zeker ook die van de nabije toekomst. 


  • De belangrijke plaats, die in het Heilsplan van God is weggelegd voor het Joodse volk en    hunland Israël. Veel is tot vervulling gekomen, veel zál spoedig vervuld worden. In deze komende “eindtijd” zal Israël op het wereldtoneel een centrale plaats innemen. 


  • De daarmee samenhangende spoedige Wederkomst van Jezus Christus. Hij zal Zijn Koninkrijk zichtbaar oprichten in Zion (Jeruzalem), zoals door de profeten en apostelen uit Oude en Nieuwe Testament is voorzegd.


  • De waarschuwing, dat we staan op de drempel van een snel naderende, wereldwijde crisis,en niet te keren, ingrijpende veranderingen in deze wereld en in deze maatschappij. Dat alles is terug te vinden in de Bijbelse profetieën.


  • De noodzaak voor een ieder zich te bekeren tot de God van de Bijbel: 


Wat is bekering, wat is wedergeboorte? 

Hoe krijg ik deel aan de Verlossing door de Jezus Christus, Messias Jeshua? 

‍      

Willen we het Heilsplan van God juist verstaan, dan moeten we de Bijbel kennen! 

De lezingen van Hannah over Gods Heilsplan hebben in de loop van de jaren vele toehoorders er toe gebracht zélf de Bijbel ter hand te nemen om Schrift met Schrift te vergelijken en te gaan letten op de tekenen van deze tijd. 

Velen kwamen ook tot de ontdekking, dat de Bijbel niet slechts een boek is met een beschrijving van gebeurtenissen uit een ver verleden, maar dat het Woord van God eveneens helder en duidelijk Profetisch spreekt over het heden en de nabije toekomst


Vrienden van Sjofar hebben de lezing van Hannah op video geplaatst en deze, samen met andere publicaties van Sjofar, op de website www.profetischwoord.nl of: www.GodsHeilspan.nl voor een ieder toegankelijk gemaakt. 


Medewerkers van het Vertaalinstituut Trans Vision in Harderwijk hebben er voor gezorgd, dat de lezing uitstekend in een Engels, Duits, Frans, Spaans en Portugees onderschrift te volgen is. Vrijwilligers hebben geholpen met het vertalen van brochures en flyers. 


De opnamen zijn, technisch gezien, niet meer van een hoogstaande kwaliteit. Maar de wijze waarop Hannah Stranders in klare, duidelijke en eenvoudige bewoordingen uitlegt wat de hoofdlijnen zijn van Gods Heilsplan, is als voorheen. En dáár gaat het om! 

Het Woord van God veroudert niet en verandert niet. Het Woord van God hoeft niet gemoderniseerd te worden en zeker niet aangepast aan de geest van deze tijd; integendeel (!): 


Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in alle eeuwigheid. 


U mag de geschriften gratis downloaden, mits u de inhoud in tact laat. 

Wij nodigen u/jou uit, om te kijken en om te luisteren naar de boeiende uiteenzetting van Hannah Stranders over het Heilsplan van God.