Het Zondaarsgebed
Onderstaande gebed wil een richtlijn zijn voor hen, die oprecht verlossing zoeken en willen uitspreken dat zij alleen door het offer van de Heer Jezus behouden kunnen worden.Zondaarsgebed.


God van Israël, U bent de Enig Ware God. Dat erken ik.

U bent de Schepper van hemel en aarde. U bent Heilig.

U schiep de mens, zonder de zonde en de dood;

Adam, de eerste mens, was een zoon van U;                                  Luk 3:38    

Hij was U ongehoorzaam en werd sterfelijk; dat betekent:

van U gescheiden zijn, voor eeuwig; dat is: verloren gaan.


U hebt alle mensen lief en wilt niet dat zij voor eeuwig van U gescheiden blijven.

Om hen te redden werd U Zelf mens; die Mens heet Jezus.

Heer Jezus, U bent voor onze zonden gestorven op het kruis van Golgotha;

U gaf Uw leven en Uw bloed als losprijs om de mensheid vrij te kopen

uit de macht van de dood. U onderging een ondragelijk lijden, ook voor mij.

U legde vrijwillig Uw leven af en stierf. En U bent na drie dagen opgestaan!

U hebt de dood overwonnen en U leeft. U bent het Leven.


‍       God heeft de wereld zo lief, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon, 

‍       Jezus Christus, gegeven heeft, 

‍       opdat een ieder, die in Hem gelooft niet verloren gaat, 

‍       maar eeuwig leven heeft                                        Joh. 3:16


‍       De Here Jezus wil wonen in het hart van de mens, 

‍       door Zijn Heilige Geest. Jezus zegt tot ieder mens: 


‍       Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. 

‍       Indien iemand naar Mijn stem hoort en de deur opent, 

‍       Ik zal bij hem binnenkomen 

‍       en maaltijd met hem houden en hij met Mij.        Openb. 3:20


Ook ik stam van Adam; ik ben sterfelijk en dus zondaar. 

U betaalde de schuld!

U bent ook voor mij gestorven. Daarom hebt U recht op mij.

Dit erken ik en nu geef ik mij geheel aan U over.

Ik open mijn hart voor U en vraag U om reiniging met Uw bloed.

Eerbiedig nodig ik U uit: Kom in mijn hart, Heer Jezus….

Nu word ik vervuld met Uw Heilige Geest.


Ik dank U, dat ik door dit gebed een kind van God word.              Ps. 51:19        

Ik vraag U vergeving voor al mijn zonden,

uit het verleden, van vandaag en in de toekomst.

U hebt nu mijn gebed verhoord, want U zegt:

“Wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen”.                            Joh. 6:37

Ik heb mij bekeerd en U hebt mij gebaard, dat is: uit God geboren worden.

In de eeuwigheid zal ik niet meer van God gescheiden zijn.


U, Heer Jezus, het Woord van God, woont nu in mij.

Wil mij door Uw Geest in Uw Woord onderwijzen.

Ik behoor U toe. Daarom geef ik mijzelf geheel aan U: mijn wil,

mijn mening, huwelijk, man, vrouw, kinderen, …, alles wat van mij is.

Wat weg moet, gaat weg; wat mag blijven, ontvang ik als uit Uw hand.

En ik belijd U al mijn zonden uit het verleden en heden…..


U hebt mij verhoord, ik ben nu een kind van God, met eeuwig leven.

Dit dank ik aan U, Heer Jezus, Die Zich voor mij hebt gegeven. Amen.


Noot

Dit gebed behoort oprecht, eerbiedig, hardop te worden uitgesproken.

Zó wordt u een nieuwe schepping!

Want door het uitgesproken Woord heeft God de schepping tot stand gebracht.

Zie ook: “Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft”