Hoe lang nog?

Hoe lang nog…?


Een vraag zonder antwoord?

Hoelang nog:


  •   de nood in de wereld?
  •   vervuiling van lucht, land en water,
  •   knechting van mensen in gevangenschap en marteling,
  •   losbandigheid en leugen; bedrog en bederf,
  •   inflatie, woningnood, armoede en malaise
  •   dronkenschap, bedwelming,
  •   pijn, ziekte, kanker in veel levens.
  •   angst, eenzaamheid, de nood in het hart,
  •   het verdriet; uw verdriet… hoe lang nog…?


Wie vraagt dit, u/jij of God?

Wie heeft het antwoord, u/jij of God?

God stelt u/jou ook Zijn vragen.

Al zesduizend jaar roept God de mens:


Waar zijt gij, wat hebt gij daar gedaan?


Als u zich (jij je) nu om deze vraag niet bekommert, zult u/jij het straks moeten doen.

Ieder moet éénmaal voor God verschijnen. Niemand kán voor God verschijnen dan Jezus alleen.

Neem daarom uw/jouw toevlucht tot Hem.


Wie is God?                          God, is de God van de Bijbel, de God van Israël. 

Wat heeft Hij gedaan?          Hij heeft Zich in Jezus gegeven om u/jou te redden van zonde en dood, en daarmee van het verloren gaan. 

Aanvaardt u/je dit aanbod van God? 

Het antwoord hierop zal bepalend zijn voor uw/jouw laatste levensvraag: 


Waar breng ik de eeuwigheid door? In Gods tegenwoordigheid of daar buiten?


De wereldgebeurtenissen wijzen op een snel naderend eind van deze tijd en maatschappij. Het Midden Oosten haast zich naar de eindstrijd. Heel de wereld zal daarin betrokken worden. Maar ook de Heer Jezus zal terugkeren naar de aarde en zal mens en mensheid rechtvaardig oordelen. Om verloren te gaan hoeft u/je niets te doen. Om behouden te worden wèl. 

Dat kan, door uw/jouw hart en leven in totale overgave aan Jezus Christus uit te leveren. 

God geeft soms één, soms meerdere kansen in het leven om Hem te aanvaarden. Niemand weet wanneer de laatste mogelijkheid gegeven is. Dat hoeft niet altijd op het sterfbed te zijn. De mens heeft een vrije wil. Wanneer hij zich blijft verzetten, verhardt God het hart. Dan blijkt die laatste kans voorbij te zijn. Daarom zegt God: 

Heden, zo gij Zijn stem hoort, verhardt uw harten niet…

  

Wanneer u/jij gehoor geeft aan Gods roep, komt er vrede en rust in uw/jouw leven, licht, klaarheid en zicht op de toekomst:     


        “Here Jezus, ik kom als zondaar tot U en vraag U om vergeving. 

        Red mij en reinig mij met Uw bloed. Wil komen wonen in mijn hart. 

        Ik vertrouw mijn leven aan U toe. Amen” *